Pytania użytkowników qs-STAT 3.2

 

Pytanie: 

Mamy trzy cechy z których dwie są mierzone a trzecia z nich wyliczana. W jaki sposób definiuję w qs-STAT taką cechy i jak ją nadzoruję?

Odpowiedź: Bardzo prosto:

Krok 1: W masce cech należy utworzyć 3 cechy i podać ich informacje identyfikacyjne. Dla trzeciej cechy należy kliknąć ikonę Definicja cechy złożonej w karcie Edycja na pasku ikon.  W otwartym oknie należy podać wzór łączący cech i wyliczający trzecią cechę z dwu poprzednich. (Przykład: m1-m2). Cechy nazywać można mn lub xn, gdzie n oznacza kolejny numer cechy. Litery x i n są dowolne.

Krok 2: W masce pomiarów można wprowadzić pomiary dla 2 pierwszych cech. Trzecia cecha wyliczana jest automatycznie. Ikona Cechy obok siebie pozwala na pokazanie wyników.

To samo funkcjonuje w procelli.

Pytanie: 

Nadzorujemy produkcję przy użyciu kart kontrolnych. Na papierze prowadzimy kartę x-śr/s. Granice interwencji wyliczane są regularnie ręcznie i przekazywane do produkcji. Jak to zautomatyzować?

Odpowiedź: 

Należy zebrać w procelli wstępną partię danych i zapisać w pliku. Programem qs-STAT należy otworzyć ten plik. Granice interwencji wyliczane są automatycznie na bazie wybranej strategii analizy

Polecenie KKJ przejmij w menu KKJ  zapisuje wyniki analizy w pliku. Ponowne otwarcie tego pliku w procelli powoduje przejęcie gotowych granic. Ta sama procedura obowiązuje przy ponownym wyliczaniu granic.

Pytanie:

Moja maska rejestracji pomiarów jest szara i nie można jej używać. Dlaczego?

Informacja: Wszystkie maski qs-STAT zapisane są jako skrypty w plikach definicyjnych, np. MASKE_AS.DEF dla modułu zdolności maszyn. Przy pierwszym otwarciu programu ze skryptu budowany jest plik binarny, tutaj MASKE_AS.BIN co przyśpiesza późniejszą pracę programu. Po zmianie maski plik binarny tworzony jest od nowa. Problem spowodowany jest błędem takiej konwersji.

Odpowiedź:

Proszę usunąć z katalogu qs-win30 lub procella odpowiedni plik binarny modułu w którym występuje błąd. Usuwać wolno tylko pliki .BIN. Po starcie programu pliki te będą odtworzone już bez błędu.

Pytanie:

Mierzymy płaskość. Oznacza to, że wartości bliskie zera są dobre. Wartości poniżej zera są niemożliwe. Jako dolną granicę podaliśmy w planie kontroli zero ale uzyskujemy bardzo złe wartości Cmk mimo, że proces jest bardzo dobry, Co zrobić?

Odpowiedź:

Rozwiązaniem jest podanie zera jako dolnej tzw. granicy naturalnej w masce cech. Wtedy program ignoruje dolną granicę przy wyliczaniu wskaźnika Cmk i wylicza go względem górnej granicy specyfikacji.

Pytanie:

Mamy szereg cech z danymi dodatkowymi: nr szarży, operator,... Ustawienia tych danych chcemy zmieniać dla wszystkich cech tylko raz a nie indywidualnie. Jak to zrobić?

Odpowiedź:

By korzystać ze wspólnych pól danych dodatkowych dla wszystkich cech należy. 

bulletOtworzyć maskę pomiarów i w karcie Obraz na pasku ikon kliknąć Cechy obok siebie.
bulletKliknąć ikonę Wszystkie okna, jedną z 4 po lewej stronie. 
bulletW menu Ustawienia / Konfiguracja rejestracji pomiarów / Dane i dokonać zmian w kartach:
bulletWyświetlaj - usunąć wszystkie zaznaczenia
bulletKolejność rejestracji - Po każdym pomiarze
bulletRejestracja pomiarów  - Wspólne dodatkowe pola danych 
bulletZakończyć zmiany konfiguracji kliknięciem OK
bulletKliknąć ikonę Aktualne okno po lewej stronie a następnie ostatnią cechę by była aktywna.
bulletPonownie otworzyć menu punkt Ustawienia / Konfiguracja rejestracji pomiarów / Dane i w karcie Wyświetlaj zaznaczyć potrzebne pola danych dodatkowych.

Ter można bezproblemowo wprowadzać pomiary będąc pewnym, że wszystkie cechy uzyskają te same wartości danych dodatkowych.

Pytanie:

Po zainstalowaniu nowej drukarki otrzymujemy meldunek z qs-STAT 3.2 Drukarka nie jest gotowa. Wydruki z Worda są bezproblemowe. Na czym polega problem? 

Odpowiedź:

Wydaje się, że niektóre nowe sterowniki drukarek nie drukują poprawnie z programów 16-bitowych. Problem można obejść instalując starszy sterownik z dysku instalacyjnego Windows, albo nowy, poprawiony z Internetu. Może też być możliwe użycie innego sterownika pasującego do drukarki.

Pytanie:

Przy przejściu od rejestracji danych do analizy qs-STAT pokazuje zawsze listę cech, co jest dość uciążliwe. Czy można tę listę wyłączyć?

Odpowiedź:

Lista pokazywana jest w przypadku więcej niż jednej cechy w pliku i pozwala na wyłączanie cech z analizy. W menu Ustawienia / Ustawienia systemowe / Ogólne. Tutaj należy usunąć zaznaczenie z pola Wyświetlaj zawsze listę cech. Funkcja ta pozwala też na szybką zmianę wyrobu w procelli. Maskę tę można jednak otworzyć w dowolnym czasie z ikony Lista cech na pasku ikon Zmiany cechy.

Pytanie:

Podczas analizy plików z wieloma cechami można używać funkcji przeglądowych qs-STAT. Jak jednak szybko zmieniać cechy przy szczegółowej analizie cech?

Odpowiedź:

Najlepsze sposoby postępowania przy przechodzeniu od cechy do cechy:

  1. Kliknąć należy ikonę Wszystkie grafiki lub Wszystkie okna po lewej stronie ekranu. Przyciski zmiany cech na pasku ikon zmieniają teraz wykresy we wszystkich oknach na ekranie.

  2. Klawiszem Strona do góry i Strona do dołu zmieniać można szybko cechy w aktywnym oknie.

  3. Prawy przyciski myszy powoduje powrót do pierwszej cechy. 

  4. Potrzebne grafiki należy umieścić na ekranie, a obok wykres przeglądowy Box-plot lub wskaźniki C. Na wykresie przeglądowym należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiednią cechę. Na dole ekranu wyświetlony zostanie jej numer. Teraz także prawym przyciskiem myszy kliknąć należy potrzebny wykres na którym wyświetlona zostanie dana cecha. Robić można to dla dowolnych wykresów i masek.

Pytanie:

Chcemy zapisywać dane zakładu w kilku małych bazach. Jak używać kilku baz w qs-STAT? 

Odpowiedź:

Baza danych jest opcją systemu. Używając bazy ACCESS system zapisuje dane w bazie QDAS.MDB w folderze C:\qs-win30 albo skopiować z dysku instalacyjnego. Istniejące dane można usunąć. Kopia może być też  zapisana pod inną nazwą w tym samym folderze. 

Teraz w menu systemowym Start / Uruchom wywołać należy program “ODBCADM.EXE” administratora ODBC. Przyciskiem Add... dodać można nową bazę danych. Proszę wybrać ‚Microsoft Access Driver (*.MDB)' i w oknie dialogowym podać nową bazę. Teraz należy kliknąć Select i potwierdzić wybór. 

Pytanie:

Przy wczytywaniu plików .DFI w starym formacie z przyrządu pomiarowego nie uzyskuje się poprawnych polskich znaków. Jak to uzyskać?

Odpowiedź:

Stary format .DFI odnosi pochodzi z wersji DOS, która używa innej strony kodowej. W menu Ustawienia / Ustawienia systemowe /Ogólne należy zaznaczyć punkt Font DOSu. qs-STAT zamieni znaki przy odczycie z pliku.

Pytanie:

Jak skonfigurować qs-STAT, by użytkownik automatycznie otwierał "swój"  plik danych?

Odpowiedź:

W tym celu należy podać dwa parametry przy otwieraniu programu. Zawierają one nazwę otwieranego modułu analizy i pliku danych. Najlepiej umieścić na ekranie (desktop) odpowiednią ikonę otwarcia qs-STAT i prawym przyciskiem otworzyć menu Właściwości. Pole Obiekt docelowy zawiera najczęściej polecenie  C:\QS-WIN30\QS_STAT.EXE, które należy rozszerzyć o parametry startowe:

-k= Nazwa otwieranego modułu
AS Analiza zdolności maszyn
PC Analiza procesu produkcji
GC Zdolność systemów pomiarowych
RB Niezawodność
-f= Nazwa i ścieżka do pliku danych:
Dysk\Folder\Plik

Końcówka nazwy pliku (.DFQ) musi być zawsze podawana. Parametry oddzielane są spacją.

Przykład:

C:\QS-WIN30\QS_STAT.EXE -k=PC -f=C:\QS-WIN30\tests\test_01.dfq

To polecenie otwiera plik test_01.dfq w module Analizy procesu przy starcie programu. 

Na ekranie umieścić można wiele ikon otwierających różne pliki i moduły. Ograniczenie: Nie można otwierać programu wielokrotnie.

Pytanie:

Kiedy chcę wydrukować wykres kliknięciem ikony Drukuj na pasku Standard, otrzymuję okno wyboru. W oknie jest jednak mniej możliwości niż przy druku sprawozdań i nie zawsze te same. Dlaczego? 

Odpowiedź:

Wykres musi być drukowany na odpowiednim formularzu z pasującym nagłówkiem i stopką. Istnieje przy tym kilka podstawowych zasad. Wykres jednej cechy (pomiary, itp...) powinien mieć w nagłówku nazwę wyrobu i cechy. Wykres przeglądowy wielu cech ma w nagłówku tylko dane wyrobu. System wybiera automatycznie pasujące formularze sprawozdań, które w pliku *.FRM definicji sprawozdania mają odpowiednie informacje. 

Oczywiście nowy system zawiera tylko definicje standardowe, które można zmienić lub rozszerzyć. szczegółowe informacje znajduj się w podręczniku Formaty danych.

Pytanie:

Rejestrujemy ręcznie 15 cech i chcemy dla każdej z nich wyświetlić w masce rejestracji wykres kontrolny. Czy musi to być konfigurowane dla każdej cechy osobno? 

Odpowiedź:

Należy kliknąć najpierw ikonę Wszystkie okna, jedną z 4 zawsze widocznych ikon po lewej stronie, a następnie w karcie ikon Obraz kliknąć ikony Cechy obok siebie i Pokaż wykres kontrolny. Przekreślone ikony wyłączają funkcje wyświetlania.

To samo możliwe jest też dla danych dodatkowych, np. zdarzeń. operatorów, gniazd, itd. i ma służyć ograniczeniu powtarzania tych samych czynności do minimum.

Odwrotnie, ograniczenie wyświetlania tylko do jednej cech osiąga się kliknięciem ikony Aktualne okno.

Pytanie:

Plik zawiera współrzędne X i Y tolerancji pozycji, które chcemy  zobaczyć nałożone pojedynczo na wykresie ponieważ podejrzewamy, że jedno z gniazd produkuje braki. Jak to zrobić?

Odpowiedź:

Zwykły sposób postępowania polegający na wyłączaniu cech z maski Lista cech prawym przyciskiem myszy nie funkcjonuje dla tolerancji pozycji. Cechy są tutaj grupowane parami. Wyłączenie współrzędnej X wyłącza współrzędną Y.

Możliwe rozwiązanie to chwilowe wyłączenie grupowania, co wymaga jednak dużego nakładu pracy.

Użytkownicy bazy danych mają następującą alternatywę:

Należy przekopiować plik do bazy (Pliki / Zachowaj jako... / Baza danych) a potem przejść do punktu Odczyt z bazy danych i wybrać nowo założony wyrób. W oknie selekcji cech wybrać można pojedyncze grupy pozycji. Prawy przycisk myszy otwiera menu wyłączenia określonych wyrobów z selekcji.

Polecenie Nałóż cechy na siebie w karcie Zmiana cechy daje odpowiedni wykresie pomiarów.

Jeżeli takie postępowanie ma być często powtarzane, zamiast wyłączania cech z selekcji można użyć polecenia Usuń cechę. Taka cecha nie zostanie zapisana w definicji selekcji. Pierwszy punkt menu służy przy tym zredukowaniu czasu odczytu z dużych baz danych, a drugi punkt odnosi się do zapisywania definiowanych selekcji.